Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2012

Παιδαγωγικά κείμενα1.      Η συζήτηση για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση (1976-1981): κριτική και θέσεις των κομμάτων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, 1987 (μεταπτυχιακή εργασία).
3.      Μπονίδης, Κυριάκος και Ελένη Χοντολίδου (1997). «Έρευνα σχολικών εγχειριδίων: από τηνποσοτική ανάλυση περιεχομένου σε ποιοτικές μεθόδους ανάλυσης-το παράδειγμα τηςΕλλάδας», Παιδαγωγική Επιστήμη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη: τάσεις και προοπτικές, Πρακτικά Ζ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας, 188-224.
5.     «Ο παιδαγωγικός λόγος του Ηλεκτρονικού Κόμβου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας», στο Μελέτες για την ελληνική γλώσσα, Πρακτικά 22ης ετήσιας συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 27-29 Απριλίου 2001, 147-157.
6.      Eleni Hodolidou & Costas Lamnias (2002) The PedagogicDiscourse of the Center for the Greek Language: The Case of Elektronikos Komvos(Electronic Network)-A Site for the Support of Greek Language Teaching”, Paper Presented at The Eighth International Literacy & Education Research Network Conference on Learning, Dimotiko Skolio of Spetses, Spetses, Greece, 4-8 July 2001, Offprint from: Learning for the Future Proceedings of the Learning Conference 2001 Edited by Bill Cope and Mary Kalantzis.
7.      (από κοινού με τον Μιχάλη Μπαρτσίδη) (2002). «Παγκοσμιοποίηση και εκπαίδευση: ο μύθος της αποδυνάμωσης των εθνικώνκρατών και ο ρόλος τους στα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα», Θέσεις, 80, 173-182 και αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Παιδαγωγικής Εταιρείας
8.      (από κοινού με τον Βασίλη Δαγδιλέλη) (2003). «Η απουσία της ερμηνείας στις ελληνικέςπαιδαγωγικές έρευνες και η μονοκρατορία του ποσοτικού παραδείγματος: ένα ερώτημαεπιστημολογικής νομιμότητας», στα Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου (Αθήνα 2000). Ελληνική Παιδαγωγική και εκπαιδευτική έρευνα, τόμ. Β΄, 25-45
9.      «‘Διαβάζοντας’τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας στο πλαίσιο της θεωρίας του Basil Bernstein», στο Βεκρής, Λευτέρης & Ελένη Χοντολίδου (2004). 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα: 28-29 Ιουνίου 2003. Δύο χρόνια πειραματικής λειτουργίας: διδακτικές καινοτομίες και αναστοχασμός των πρακτικών μας. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ, ΓΓΕΕ, ΙΔΕΚΕ, 69-81.
10.  Διδασκαλία σε ομάδες (2004). Στη σειρά Κλειδιά και Αντικλείδια, ΥΠΕΠΘ, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων (βλ. και www.kleidiakaiantikleidia.net).
11.  Διδασκαλία και αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών (2004). Στη σειρά Κλειδιά και Αντικλείδια, ΥΠΕΠΘ, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων (βλ. και www.kleidiakaiantikleidia.net).
12. “‘Reading’ Second Chance Schools withinthe theory of Basil Bernstein” Paper Presented at The tenth International Literacy & Education Research Network Conference on Learning, Institute of Education, University of London 15-18 July 2003, International Journal of Learning, 10, 2003 Edited by Mary Kalantzis & Bill Cope.
14. «‘Σχολείο χωρίς εξετάσεις’:εσωτερικές αντιφάσεις της ‘προοδευτικής’ Παιδαγωγικής», στο Χατζηδήμου, Δ., Κωνσταντίνος Μπίκος, Πελαγία Στραβάκου & Κωνσταντίνος Χατζηδήμου επιμ. (2007). Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Ελληνική Παιδαγωγική και εκπαιδευτική έρευνα: 25 χρόνια Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος. Πρακτικά. Τομ. Β΄. Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2006. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, 637-644.
15. «Προσέγγιση κειμένων: από την ανάλυση περιεχομένου στην ανάλυση λόγου», στο Σβολόπουλος, Βασίλειος επιμ. (2008). Σύνδεση εκπαιδευτικής έρευνας και πράξης: η ακαδημαϊκή πλευρά. Αθήνα: Ατραπός, 351-363. (βλ. και 3.1.1/3)
16. “Second Chance Schools in Greece revisited”, Balkan Society for Pedagogy and Education, Özcan Demirel & Ali Murat Sünbül eds. Further Education in the Balkan Countries 9, Vol II, Selcuk University & Βαλκανική Παιδαγωγική Εταιρεία για την Παιδαγωγική και την Εκπαίδευση), 1419-1425.
17. «Από τον ενικό της Παιδαγωγικής στον πληθυντικό των *.* Studies:μια ιστορία ορίων», στο Χώρες της Θεωρίας: Ιστορία και Γεωγραφία των Κριτικών Αφηγημάτων (2010). Επιμέλεια: Απόστολος Λαμπρόπουλος & Αντώνης Μπαλασόπουλος. Αθήνα: Μεταίχμιο, 407-428.
18. «Αξιολόγησηεκπαιδευτικών υλικών και μουσειοσκευών», στο Μπίλη Βέμη & Ειρήνη Νάκου (επιμ.) (2010). Μουσεία και εκπαίδευση. Αθήνα: νήσος, 367-374.
19. «Η ανταπόκριση του σχολικού βιβλίου στις νέες κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανάγκες», στο Βέικου, Χριστίνα επιμ. (2005). Διδακτικό βιβλίο και εκπαιδευτικό υλικό στο σχολείο: προβληματισμοί, δυνατότητες, προοπτικές (πρακτικά συνεδρίου που οργάνωσε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: Θεσσαλονίκη 17-19 Φεβρουαρίου 2005). Θεσσαλονίκη: Ζήτη, 120-126.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου